Poskytujeme komplexní logopedickou péči dětem i dospělým se všemi druhy komunikačních obtíží v oblasti řeči, jazyka, hlasu, sluchu a polykání.

Věříme, že nezbytným předpokladem úspěšné terapie je vztah terapeuta a klienta, založený na respektu nejen k jeho obtížím, ale k celé jeho osobnosti.

Usilujeme o celostní přístup podpořený nejnovějšími vědeckými poznatky a moderními metodami, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám každého z Vás.

Naším cílem je pomoci naplno využít a rozvinout Váš komunikační potenciál.

Nabízíme:

  • Logopedickou prevenci – programy zaměřené na prevenci vzniku řečových poruch u dětí
  • Individuální terapii – systematickou terapeutickou podporu pro děti i dospělé
  • Skupinové terapie – programy zaměřené na rozvoj sluchového vnímání (Elkonin), grafomotoriky, předškolní přípravu, podporu komunikačních dovedností pro klienty s koktavostí, vývojovou dysfázií, afázií
  • Přednášková činnost – poradenství pro rodiče, pedagogy  a další, kteří se podílejí na řečovém a jazykovém rozvoji dětí

V rámci mezioborové spolupráce spolupracujeme s dalšími specialisty – s lékaři různých odborností, fyzioterapeuty, psychology, pedagogy a poradenskými zařízeními (PPP, SPC, Středisky rané péče).

Hrazení logopedické péče

K logopedickému vyšetření potřebujete doporučení praktického či dětského lékaře, lékaře ORL, foniatra nebo neurologa. Péče v našich ambulancích je plně hrazena zdravotními pojišťovnami 111, 207, 205, 201 a 211 (možná dát loga pojišťoven?)

 Pravidla ambulance

Aby mohla být logopedická péče úspěšná, prosíme o respektování těchto pravidel.